Zamów Newsletter

Podaj swój adres mailowy
i kliknij, żeby otrzymywać
najnowsze informacje

zapisz się  wypisz się

Program profilaktyczny

Charakterystyka działań profilaktycznych realizowanych wśród dzieci i młodzieży uczestniczącej w wypoczynku

ADRESACI PROGRAMU

Dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat biorące udział w koloniach profilaktycznych organizowanych przez firmę LUTUR.

Uczestnicy pochodzą z różnych środowisk społecznych, zarówno wiejskich jak i miejskich. Specyfiką tych środowisk jest:

 • niższy lub przeciętny status materialny
 • w niektórych przypadkach brak rodziców, całkowity lub częściowy
 • problemy natury uzależnieniowej ze strony rodziców, opiekunów z najbliższego otoczenia
 • otoczenie z cechami współuzależnienia, czy DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • uboga lub niewystarczająca stymulacja ze strony środowiska wychowawczego
 • tendencja młodych ludzi do podejmowania zachowań ryzykownych dla zdrowia
 • wpływ negatywnych przekazów medialnych itp.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY POTRZEB

Działania profilaktyczne w przypadku tak szerokiego spektrum negatywnych wpływów w środowisku na rozwój młodych ludzi muszą być działaniami o bardzo szerokim charakterze. Dotyczyć muszą następujących potrzeb:

 • nauki umiejętności życiowych czyli utrzymania higieny osobistej, dostosowania ubioru do pory dnia i charakterystyki terenu, dbanie o estetykę najbliższego otoczenia, przestrzegania zasad i reguł w sytuacjach społecznych: sklep, park, wycieczka itd., zachowania przy stole, zachowania porządku wokół siebie itp.
 • kształtowania systemu wartości, opartego na ogólnie przyjętych zasadach współżycia społecznego, zgodnych z obowiązującym prawem
 • uczenia rozwiązywania problemów i konfliktów osobistych i interpersonalnych
 • udział w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu
 • uświadamianie własnych cech, w ocenie osobistej i grupy. W związku z powyższym głównym założeniem proponowanego programu zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży jest kształtowanie ich osobowości i wspieranie ich rozwoju.

CELE PROGRAMU

Celem głównym kolonii profilaktycznych organizowanych przez firmę LUTUR jest taki wpływ na dziecko i młodego człowieka, aby radziło sobie lepiej, w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, rozwiązywaniu problemów, aby lepiej rozumiało siebie, umiało współżyć i współdziałać z innymi, aby także umiało znaleźć oparcie w sobie w sytuacjach kryzysowych.

Cele szczegółowe dotyczą więc następujących obszarów:

1. Dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne, np.:

 • poznanie i zachowanie zasad higieny osobistej i najbliższego otoczenia
 • poznawanie i zachowanie zasad zdrowego stylu życia
 • poznanie i uczestnictwo w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu
 • rozwijanie świadomości własnego ciała i poznanie roli równowagi psychofizycznej
 • zachęcanie do świadomego wyboru ról życiowych
 • odkrywanie zainteresowań własnych.

2. Nawiązywanie relacji interpersonalnych i rozwiązywanie konfliktów, np.:

 • autoprezentacja
 • trening umiejętności społecznych (komunikacja, konflikty)
 • tworzenie, rozumienie i przestrzeganie reguł oraz zasad współżycia w grupie.

3. Uczestnictwo w grupie, np.:

 • wymiana informacji, doświadczeń, bodźców
 • świadomość wsparcia ze strony innych, życzliwość, pomoc, zrozumienie, etc,

OCZEKIWANE REZULTATY

Uczestnicy kolonii profilaktycznych odpowiednio do swojego poziomu wiekowego, intelektualnego oraz do posiadanych doświadczeń i wiedzy ogólnej będą mieli okazję:

 • uzyskać wsparcie w sytuacjach trudnych
 • poznać i nauczyć się przestrzegać zasad higieny osobistej, a także zachować estetyczny wygląd najbliższego otoczenia
 • poznać zasady zdrowego stylu życia
 • uczestniczyć w alternatywnych formach spędzania wolnego czasu - zabawa bez alkoholu, narkotyków oraz innych środków uzależniających
 • konstruktywnie wyrażać swoje zdanie i opinie
 • odkryć własne zainteresowania, talenty, ewentualną drogę życiową
 • nawiązać nowe relacje interpersonalne
 • nauczyć się prezentowania siebie na forum grupy
 • poznać efektywne sposoby komunikacji, rozwiązywania sporów i konfliktów
 • tworzyć zasady, zgodne z obowiązującym prawem
 • lepiej rozumieć ogólne zasady i normy współżycia społecznego
 • rozpoznawać, nazywać i wyrażać konstruktywnie swoje uczucia
 • zrozumieć własne zachowanie i postępowanie.

Ponadto ważnym elementem oczekiwanej pracy profilaktycznej będzie tworzenie atmosfery dającej dzieciom i młodzieży poczucie zaufania, bezpieczeństwa, ciepła i radości. Będą mieli okazję odpocząć od codziennych problemów, poznać nowe miejsca i możliwość zabawy bez używek.

METODY PRACY

Nadrzędną zasadą obowiązującą na koloniach jest zasada wszechobecnych działań:

 • prozdrowotnych
 • profilaktycznych
 • związanych z nabywaniem różnorodnych umiejętności.

Metody i formy pracy każdorazowo dostosowane będą do wieku jego uczestników, a także potrzeb i specyfiki grupy wychowawczej. Proponowane metody pracy obejmować będą:

 • techniki plastyczne
 • śpiew i muzykowanie
 • inscenizacje
 • zabawy
 • taniec
 • relaksacja
 • zajęcia sportowo - rekreacyjne
 • konkursy

Ważnymi elementami będą szczerość, nauka udzielania informacji na temat innych osób - dostosowane do wieku uczestników, odpowiedzialność, wsparcie. Terapeutyczna rola zajęć grupowych polegać będzie - przy pomocy odpowiednio dobranych ćwiczeń, zabaw - na organizowaniu takich sytuacji, które dostarczą dziecku nowych doświadczeń przeciwstawnych do doświadczeń urazowych i pozwolą wyćwiczyć i wypróbować w bezpiecznych warunkach nowe sposoby zachowania.

UWAGI DOTYCZĘ„CE REALIZACJI PROGRAMU

Działania profilaktyczne rozpoczęte będą od postawienia diagnozy, która będzie polegać na rozpoznaniu trudności dziecka i analizie zaburzeń w jego relacjach ze środowiskiem, czy też ogólnej analizie jego sposobu zachowania. W tym celu wykorzystane będą informacje z kart kwalifikacyjnych, ewentualne wywiady telefoniczne z rodzicami, opiekunami lub pracownikami opieki społecznej, obserwację sytuacji, w których dziecko najczęściej przeżywa trudności, codzienną obserwację funkcjonowania dziecka w warunkach kolonii. Odpowiednio dobrane metody i środki pracy psychoprofilaktycznej pozwolą na osiągnięcie celów programu profilaktycznego, na poziomie adekwatnym do możliwości rozwojowych jego adresatów.

Wszystkie osoby pracujące na kolonii m.in.: kierownicy, wychowawcy, psychoprofilaktycy, personel medyczny, pracownicy kuchni, właściciele pensjonatów są w miarę swoich możliwości zobowiązani do respektowania i realizowania założeń programu profilaktycznego. Każda sytuacja mająca miejsce na kolonii może stać się okazją do podjęcia działań profilaktycznych: przejazd pociągiem i zapoznanie z zasadami zachowania w trakcie takiego wyjazdu, rozmowa w trakcie wycieczki, przy posiłku, dyskoteki, imprezy grupowe, zajęcia sportowe, wieczorne czynności higieniczne, konkursy etc.

Przy realizacji działań profilaktycznych będą wykorzystywane różnorodne pomoce i materiały dydaktyczne takie jak: artykuły biurowe, papiernicze, plansze, gry, zabawki i sprzęt sportowo-rekreacyjny, sprzęt audio-wideo, scenariusze zajęć itp.


Prawa autorskie zastrzeżone

Ciekawe działy

fotorelacje

Masz pytanie? Dzwoń lub pisz do nas

LUTUR
ul. Fabryczna 15
20-301 Lublin

tel. 81 746 19 85

tel. 81 746 12 30

tel. 81 476 12 31

fax 81 746 19 20

e-mail: lutur@op.pl


Usługi Poligraficzne

TrodatCopyright by: www.lutur.pl 2009 r. Design by: Centrum Internetowe 2009 r.