Zamów Newsletter

Podaj swój adres mailowy
i kliknij, żeby otrzymywać
najnowsze informacje

zapisz się  wypisz się

Ogólne warunki

WARUNKI UCZESTNICTWA

w imprezach turystycznych organizowanych przez Robert Sajnaj - Lutur,

20-301 Lublin, ul. Fabryczna 15/12, NIP 918-123-16-00 (zwany w dalszej części Lutur).

Szanowni Państwo

przed podjęciem decyzji o udziale w imprezie turystycznej organizowanej przez Lutur uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa oraz ze szczegółami interesującej Państwa oferty. Zachęcamy do tego, gdyż podpisanie przez Państwa Umowy o świadczenie usług turystycznych, zwanej dalej Umową, uznawane jest przez nas za potwierdzenie zapoznania się z tymi Warunkami i informacjami oraz ich akceptacją.

Warunki Uczestnictwa odnoszą się do wszystkich imprez organizowanych przez Lutur.

1. Robert Sajnaj - Lutur, 20-301 Lublin ul. Fabryczna 15/12 (zwany w dalszej części Lutur), jest Organizatorem Turystyki zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami i jest wpisany do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 109.

2. Prawa i obowiązki Klientów oraz Lutur określają wydane w oparciu o Kodeks Cywilny oraz o Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r.: "Umowa o udział w imprezie turystycznej" zwana dalej Umową, "Warunki uczestnictwa" oraz informacje szczegółowe zawarte w ofercie.

3. Lutur oświadcza, że posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów i pośredników SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA, z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 31, umowa nr M 205151. Przedmiotem gwarancji jest:

- pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

- pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczna w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub osób które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana

- pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub osób, które działają w jego imieniu stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

4. Zawarcie umowy Klienta z Lutur następuje po zapoznaniu się przez Klienta z ofertą imprezy turystycznej, Warunkami uczestnictwa i informacjami szczegółowymi, które są integralną częścią umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

a. Przed zawarciem umowy Klient otrzymuje niezbędne informacje o obowiązujących przepisach sanitarnych, o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w wybranej imprezie turystycznej oraz o dodatkowych dokumentach niezbędnych do uczestnictwa w imprezie w tym "Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku". Podpisanie Umowy jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta otrzymania tych informacji.

b. Podpisanie Umowy o świadczenie usług turystycznych jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i zaakceptowaniu informacji dotyczących imprezy turystycznej oraz niniejszych warunków uczestnictwa i ich akceptacją jako integralną częścią umowy, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.

5. Umowę może podpisać wyłącznie osoba prawna lub fizyczna, która posiada zdolność do takich czynności prawnych. W przypadku podpisania umowy przez osobę o ograniczonej zdolności do czynności prawnych konieczne jest potwierdzenie umowy przez przedstawiciela ustawowego. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione, które zawierają umowę na rzecz zgłaszanych osób i są odpowiedzialne za informowanie pozostałych osób o szczegółach dotyczących oferty. Prawo do dokonywania zmian w umowie
lub zgłoszenia rezygnacji z imprezy przysługuje wyłącznie Klientowi zgłaszającemu rezerwację zbiorową.

6. Dane osobowe, zawarte w Umowie i karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku podlegają ochronie przez Lutur zgodnie z prawem.

7. Klient zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie oraz dokonać określonych w Umowie wpłat na imprezę.

8. Jeśli postanowienia umowy nie stanowią inaczej Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty 100% ceny imprezy w terminie do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy, lub jeżeli Umowa zostaje podpisana w terminie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy zapłata za imprezę następuje w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy.

Ewentualne terminy i wartości zaliczek określa każdorazowo umowa.

9. Lutur zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z Warunkami, ofertą i Umową.

10. Lutur odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

a) działaniem lub zaniechaniem klienta;

b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć

c) siłą wyższą.

Lutur zgodnie z brzmieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ogranicza swą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotnej ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta. Ograniczenie powyższe nie dotyczy szkód na osobie.

11. W przypadku, gdy Lutur jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, zmienić istotne warunki umowy z klientem, z zastrzeżeniem pkt. 14, informuje o tym niezwłocznie Klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować Lutur, czy:

a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy

b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

12. Jeżeli Klient, zgodnie z pkt. 10, odstępuje od umowy lub jeżeli Lutur odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo, według swojego wyboru:

a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;

b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

13. W wypadkach określonych w pkt. 11 Klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:

a) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;

b) siły wyższej.

14. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a Lutur udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

a) wzrostu kosztów transportu;

b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;

c) wzrostu kursów walut.

W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

15. Klient może bez zgody Lutur przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków może nastąpić w formie pisemnej w terminie do 10 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Lutur w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

16. W przypadku zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy Klient powinien natychmiast powiadomić pisemnie o tym fakcie Lutur. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu imprezy turystycznej przez Klienta, firma zastrzega sobie prawo do dokonania potrąceń w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych przez Lutur do chwili doręczenia mu oświadczenia Klienta o rezygnacji lub zmianie terminu imprezy.

17. W czasie trwania imprezy Uczestnik imprezy jest zobowiązany stosować się do wskazówek pilota, kierownika lub wychowawcy.

18. Jeśli w czasie trwania danej imprezy turystycznej Lutur nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest zobowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Lutur jest zobowiązany, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie. W razie odstąpienia Klienta od umowy Lutur nie może żądać od klienta żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej. Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:

a) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.

b) siłą wyższą.

19. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz przedstawiciela Lutur (pilota, kierownika lub wychowawcę) w celu umożliwienia im naprawienia wady.

Niezależnie od zawiadomienia składanego w trakcie imprezy turystycznej, klient może złożyć na adres Lutur pisemną reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.

W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Lutur jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. Jeżeli Lutur nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej pisemnie w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

20. Klient, rodzice, opiekunowie prawni dziecka lub inne upoważnione osoby mają prawo do bezpośredniego kontaktu z uczestnikiem imprezy oraz kontaktu z kierownikiem i wychowawcą.

21. Uczestnicy imprez organizowanych przez Lutur są ubezpieczeni w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA, z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 31 w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) umowa generalna nr 205527. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

22. Uczestnicy imprez organizowanych przez Lutur za granicą są ubezpieczeni w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA, z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 31, umowa generalna nr 201937 w zakresie:

- kosztów leczenia i assistance oraz pomoc i ochrona prawna (KL),

- następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia BEZPIECZNE PODRÓŻE.

23. Klient przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do zapoznania się z "Ogólnymi warunkami ubezpieczenia" udostępnionymi przez Lutur.

24. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

25. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia, odbywa się tylko w granicach polisy ubezpieczeniowej, bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym.

26. W sprawach nieuregulowanych Warunkami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Ciekawe działy

fotorelacje

Masz pytanie? Dzwoń lub pisz do nas

LUTUR
ul. Fabryczna 15
20-301 Lublin

tel. 81 746 19 85

tel. 81 746 12 30

tel. 81 476 12 31

fax 81 746 19 20

e-mail: lutur@op.pl


Usługi Poligraficzne

TrodatCopyright by: www.lutur.pl 2009 r. Design by: Centrum Internetowe 2009 r.